Free shipping in Belgium and the Netherlands from 60€, for other countries, change language on the right.

Algemene voorwaarden sinds 01/01/2019

De consument heeft het recht aan Steviala mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het ongeopende product.

Ondernemingsgegevens

STEVIALA - Antwerpsesteenweg 93/7, 2950 Kapellen - België

NL824303325B01

info(at)steviala.eu

+32(0)496 50 25 18

Artikel 1: Algemene bepalingen

Steviala is een online winkel, die informatie geeft over suikervrije producten en producten zonder toegevoegde suikers verkoopt.

De voorwaarden zijn van toepassing op de klant die gebruik maakt van de Steviala online shop of bestellingen per mail plaatst. Bepalingen en voorwaarden van de klant zijn alleen effectief voor zover Steviala deze accepteert in schriftelijke vorm.

Door het plaatsen van een order, keurt de klant de voorwaarden en condities goed die op dat moment van toepassing zijn bij Steviala.

De webshop van Steviala met maatschappelijke zetel te Kapellen (België), Ertbrandstraat 39, BTW NL824303325B01 (hierna Steviala) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen of in uitzonderlijke gevallen, bestellingen per mail te plaatsen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Steviala assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Steviala.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden van STEVIALA als enige van toepassing zullen zijn en dat de eventuele Algemene Voorwaarden van de klant ALTIJD ondergeschikt zijn aan die van STEVIALA.

De klant zal zich ervan weerhouden de aangeboden diensten en/of goederen te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.  De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Steviala en/of klanten van Steviala hindert of het gebruik van diensten en/of goederen nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten en aangekochte goederen, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen enz... De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steviala niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Artikel 2: Prijs

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW voor particulieren. Betaling gebeurt met euro als munteenheid. Wanneer er nieuwe prijzen worden vastgesteld, verliezen alle voorgaande prijzen hun geldigheid.  

Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de meegedeelde prijzen van de producten.  

Wij houden ons het recht voor om omwille van foutieve prijsaanduidingen uw bestelling te annuleren en terug te storten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Steviala is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Steviala is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Steviala.

Steviala is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Steviala. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van zijn bestelling. Het sluiten van de overeenkomst van de verkoop zal niet in werking treden tot dat de particuliere klant  heeft betaald. Als er letterlijk fouten, foute prijzen, spellingfouten of andere op de webpagina staan, is Steviala toegestaan om deze te corrigeren, ook na de bestelling. Particulieren betalen onmiddellijk online. Wederverkopers mogen online betalen of op factuur. Bij deze laatste keuze moet het factuur bedrag ten laatste één maand na factuurdatum op de rekening van Steviala staan.

Als een product niet leverbaar is in strijd is met de verwachtingen, is Steviala niet verantwoordelijk voor deze redenen. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, zal de klant geïnformeerd worden.

In het geval van een terugtrekking zal elke betaling die reeds werd gedaan, onmiddellijk geretourneerd worden door Steviala. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Steviala assortiment online aan te kopen.

Artikel 5: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 6: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan Steviala mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Steviala en/of een retour aanvragen op de website. De retour goederen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst op kosten van de klant geretourneerd worden aan Steviala. Daarnaast is de klant verplicht Steviala op de hoogte te stellen met een tracking nummer van de retour.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Artikel 7: Levering

De levering van de order zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd door DPD of POST.NL. Voor B2B orders kan het ook een pallet levering zijn door een externe partij. De levertijd is afhankelijk van de bestemming (meestal 1 à 2 werkdagen). Alle specificaties van de leveringstermijnen en leveringsdata zijn vrijblijvend te wijten aan mogelijke problemen van de koerier en/of transportdienst. Steviala is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die worden veroorzaakt door de koerierdienst of door een product dat niet voorradig is.

Als een levering is vertraagd omdat tijdelijk een product niet voorradig is, zal de klant zo snel mogelijk worden geïnformeerd. In dit geval kan de klant zijn bestelling annuleren en als hij heeft reeds een betaling heeft gedaan, zal hij onmiddellijk worden terugbetaald.

Er is geen minimale order waarde.

Terugzending van geopende goederen is niet mogelijk.

Artikel 8: Verzendkosten

De verzendkosten voor leveringen binnen België en Nederland bedragen 7,95€ tem 59,99€ voor particulieren. Vanaf 60,00€ zijn de verzendkosten gratis voor particulieren. Voor B2B orders variëren de prijzen afhankelijk van bestemming en gewicht.

Artikel 9: Betaling en eigendomsvoorbehoud

De particuliere klant betaalt vooraf via 1 van de opgegeven betaalmethodes. De B2B klant heeft de keuze om online te betalen of om op factuur te betalen met een vervaldatum van 30 dagen.

Indien de klant wil betalen via een overschrijving, zal Steviala hem in kennis stellen van de bankgegevens aan het eind van het bestelproces en dit via e-mail. De levering van de goederen aan de particuliere klant zal niet plaatsvinden tot het volledige factuurbedrag is ontvangen op de opgegeven rekening. Indien de betaling niet is ontvangen binnen veertien dagen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd. Tot dat het volledige factuurbedrag, zowel voor B2B als voor particulieren, ontvangen is, zullen de goederen eigendom blijven van Steviala, zelfs bij een faillissement van de klant. Als slechts een deel van het gefactureerde bedrag wordt betaald, behoudt Steviala zich het recht voor om de bestelling te annuleren en/of de niet betaalde goederen alsnog terug te vorderen en/of het (gedeeltelijk) betaalde bedrag van de levering terug te betalen. Bovendien behoudt Steviala zich het recht voor om kosten aan te rekenen voor zo'n terugbetaling.

Artikel 10: Privacy

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Steviala bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Steviala uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Steviala, Ertbrandstraat 39, 2950 Kapellen, België.

Steviala respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De website van Steviala maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Steviala houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Steviala behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steviala.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Steviala om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Steviala. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Steviala kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Alle overeenkomsten afgesloten met Steviala worden beheerd door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.